top of page
People Walking

จุดมุ่งหมาย

มุ่งให้ตลาดการศึกษาในปัจจุบัน มีทางเลือกในการแก้ปัญหาด้านการศึกษาด้วยวิธีการอื่นๆ โดยสนับสนุนการศึกษาแบบไร้พรมแดน ซึ่งมีแนวโน้มจะทำให้ความต้องการด้านการศึกษาตื่นตัวดีขึ้นกว่าเดิม เพราะการพัฒนาประเทศเป็นเป้าหมายในความสำเร็จของพวกเรา

bottom of page